KONSTYTUCJA STANU KALIFORNIA

Wstęp

My, naród stanu Kalifornia, wdzięczni Bogu Wszechmogącemu za naszą wolność,aby zapewnić i utrwalić jego błogosławieństwo, ustanawiamy niniejszą konstytucję.

Artykuł I: Deklaracja Praw

Sekcja I.

§1.Wszyscy ludzie są z natury wolni i niezależni oraz mają niezbywalne prawa. Wśród nich jest cieszenie się i obrona życia i wolności, nabywanie,posiadanie i ochrona własności oraz dążenie i osiąganie bezpieczeństwa, szczęścia i prywatności.

Sekcja II.

§1.Każda osoba może swobodnie wypowiadać się, pisać i publikować swoje poglądy na wszystkie tematy, ponosząc odpowiedzialność za nadużycie tego prawa.Prawo nie może ograniczać wolności słowa lub prasy.
§1.1.Wydawca,redaktor, reporter lub inna osoba związana z gazetą, magazynem lub inną publikacją periodyczną lub przez stowarzyszenie prasowe lub serwisem informacyjnym, ani jakakolwiek osoba, która była w ten sposób powiązana lub zatrudniona, nie może zostać osądzona z pogard przez organ sądowy, ustawodawczy, administracyjny lub jakikolwiek inny organ uprawniony do wydawania wezwania do sądu.

Sekcja III.

§1. Lud ma prawo instruować swoich przedstawicieli, składając petycję do rządu o zadośćuczynienie za krzywdy i swobodnie gromadzić się, aby konstultować się dla dobra wspólnego.
§2. Ludowi przysługuje prawo dostępu do informacji dotyczących prowadzenia działalności ludowej, a zatem pisma organów publicznych oraz funkcjonariuszy publicznych są do dostępne do wglądu publicznego.

Sekcja IV.

§1.Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

Sekcja V.

§1.Niewolnictwo jest zabronione. Niewola przymusowa jest zabroniona, z wyjątkiem karania za przestępstwa.

Sekcja VI.

§1.Osoba nie może być pozbawiona życia,wolności lub mienia bez należytego procesu sądowego lub pozbawienia równej ochrony prawnej; pod warunkiem, że żadne postanowienie zawarte w niniejszym dokumencie ani w innym miejscu niniejszej Konstytucji nie nakładają na stan Kalifornia ani na jakikolwiek podmiot publiczny, zarząd lub urzędnika żadnych zobowiązań lub obowiązków, które wykraczają poza te nałożone przez klauzulę równej ochrony XIV poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Sekcja VII.

§1.Nie można wykluczyć z możliwości podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej, zawodu lub zatrudnienia ze względu na płeć, rasę, orientację, kolor skóry, lub pochodzenie narodowe lub etniczne.

Sekcja VIII.

§1.Świadków nie wolno zatrzymywać w nieuzasadniony sposób. Nikt nie może być uwięziony w postępowaniu cywilnym za dług lub delikt.

Sekcja IX.

§1.Osoba zostanie zwolniona za kaucją przez odpowiednich poręczycieli, z wyjątkiem:
§1.1 Przestępstwa śmiertelne, gdy fakty są oczywiste lub domniemanie wielkie;
§1.2 Przestępstwa obejmujące akty przemocy wobec innej osoby lub przestępstwa napaści na tle seksualnym wobec innej osoby, gdy fakty są oczywiste lub domniemanie jest poważne, a sąd na podstawie jasnych i przekonujących dowodów uzna, że ​​istnieje duże prawdopodobieństwo zwolnienia tej osoby spowodowałoby wielkie szkody cielesne u innych;
§1.3 Przestępstwa, gdy fakty są oczywiste lub domniemanie jest poważne, a sąd na podstawie jasnych i przekonujących dowodów stwierdzi, że dana osoba groziła innym poważnym uszkodzeniem ciała i że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że osoba ta wykonałaby groźbę, jeżeli wydany.
Nadmierna kaucja może nie być wymagana. Ustalając wysokość kaucji, sąd bierze pod uwagę powagę zarzucanego mu czynu, przeszłość przestępcz oskarżonego oraz prawdopodobieństwo jego stawiennictwa na rozprawie lub rozprawie. Osoba może zostać zwolniona na podstawie własnego uznania według uznania sądu.

Sekcja X.

§1.Nie wolno naruszać prawa ludzi do bezpieczeństwa w swoich osobach, domach, dokumentach i skutkach przed nieuzasadnionymi zajęciami i przeszukaniami, a nakaz nie może być wydany, chyba że z prawdopodobnej przyczyny, popartej przysięgą lub oświadczeniem, w szczególności z opisem miejsca do przeszukania oraz osób i rzeczy do zajęcia.

Sekcja XI.

§1.1.Przestępstwa będą ścigane zgodnie z prawem, w drodze aktu oskarżenia lub, po zbadaniu i zobowiązaniu przez sędziego pokoju, w drodze informacji.
§1.2.Osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa na podstawie pozwu podpisanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo i znajdującej się w aktach sądu w okręgu, w którym przestępstwo podlega osądowi, powinna zostać bez zbędnej zwłoki postawiona przed sędzią pokoju tego sądu. Sędzia pokoju niezwłocznie przekaże pozwanemu kopię zażalenia, poinformuje go o prawie pozwanego do obrony, wyznaczy mu rozsądny czas na wezwanie obrońcy i na żądanie pozwanego odczyta zażalenie pozwanemu. Na wniosek pozwanego sędzia pokoju zażąda od urzędnika ds. pokoju przekazania w obrębie hrabstwa, w którym znajduje się sąd, wiadomości do obrońcy wskazanego przez pozwanego.
§1.3.Osoba nie rozumiejąca języka angielskiego oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo do tłumacza przez cały czas trwania postępowania.
§2.Jeżeli przestępca jest ścigany aktem oskarżenia, nie przeprowadza się wstępnego przesłuchania w sprawie oskarżenia.

Sekcja XII.

§1.Oskarżony w sprawie karnej ma prawo do szybkiego procesu publicznego, wymuszenia stawiennictwa świadków w imieniu oskarżonego, skorzystania z pomocy obrońcy w obronie oskarżonego, osobistej obecności z obrońcą oraz konfrontacji ze świadkami przeciwko pozwanemu. Ustawodawca może przewidzieć zeznanie świadka w obecności pozwanego i jego obrońcy.
§2.Osoby nie mogą być dwukrotnie narażone na niebezpieczeństwo za to samo przestępstwo, być zmuszane w sprawie karnej do bycia świadkiem przeciwko sobie ani być pozbawione życia, wolności lub mienia bez należytego procesu sądowego.

Sekcja XIII.

§1.Proces przed ławą przysięgłych jest nienaruszonym prawem i powinien być zapewniony wszystkim, ale w sprawie cywilnej trzy czwarte ławy przysięgłych może wydać werdykt. Ława przysięgłych może zostać uchylona w sprawie karnej za zgodą obu stron wyrażoną na posiedzeniu jawnym przez oskarżonego i jego obrońcę. W sprawie cywilnej można uchylić ławę przysięgłych za zgodą stron wyrażoną zgodnie z ustawą.
§2.W sprawach cywilnych ława przysięgłych składa się z 12 osób lub mniejszej liczby uzgodnionej przez strony na posiedzeniu jawnym. W sprawach cywilnych innych niż sprawy należące do właściwości apelacyjnej sądu apelacyjnego, ustawodawca może postanowić, że ława przysięgłych będzie składać się z ośmiu osób lub mniejszej liczby uzgodnionej przez strony na posiedzeniu jawnym.
§3.W czynach karnych, w których oskarża się o przestępstwo, ława przysięgłych składa się z 12 osób. W sprawach karnych, w których zarzuca się wykroczenie, ława przysięgłych składa się z 12 osób lub mniejszej liczby uzgodnionej przez strony na posiedzeniu jawnym.

Sekcja XIV.

§1.Nie wolno wymierzać okrutnych lub nietypowych kar ani nakładać nadmiernych grzywien.

Sekcja XV.

§1.Obcokrajowcy mają takie same prawa własności jak obywatele.

Sekcja XVI.

§1.Prawo do głosowania lub sprawowania urzędu nie może być uwarunkowane kwalifikacją majątkową.

Sekcja XVII.

§1.Prawa gwarantowane przez tę Konstytucję nie są zależne od praw gwarantowanych przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych.
§1.1.W sprawach karnych prawa oskarżonego do równej ochrony prawnej, należytego procesu sądowego, pomocy obrońcy, osobistej obecności obrońcy, szybkiego i publicznego procesu, wymuszenia stawienia się świadków, konfrontacji świadków przeciwko niemu, aby być wolnym od nieuzasadnionych przeszukań i konfiskat, do prywatności, nie być zmuszanym do bycia świadkiem przeciwko sobie, nie być dwukrotnie postawionym w niebezpieczeństwie za to samo przestępstwo i nie ponosić kary okrutnej lub nietypowej kary, będą interpretowane przez sądy tego stanu w sposób zgodny z Konstytucją Stanów Zjednoczonych. Niniejsza Konstytucja nie będzie interpretowana przez sądy w celu przyznania oskarżonym większych praw niż te, które przyznaje Konstytucja Stanów Zjednoczonych, ani też nie będzie interpretowana jako przyznająca nieletnim większe prawa w postępowaniach nieletnich w sprawach karnych niż te, które przyznaje Konstytucja Stanów Zjednoczonych.
§1.2.Niniejsza deklaracja praw nie może być interpretowana jako uszczerbek lub negowanie innych zatrzymanych przez ludzi.

Sekcja XVIII.

§1.Lud ma prawo do łowienia ryb na i z publicznych gruntów państwa i na jego wodach, z wyjątkiem gruntów przeznaczonych na wylęgarnie ryb, a żadna ziemia należąca do państwa nie może być nigdy sprzedawana ani przekazywana bez zastrzeżenia dla ludności absolutne prawo do połowu; i nigdy nie zostanie uchwalone żadne prawo uznające za przestępstwo wejście ludzi na tereny publiczne w tym stanie w celu połowu w jakiejkolwiek wodzie zawierającej ryby, które zostały tam posadzone przez to państwo; pod warunkiem, że ustawodawca może w drodze ustawy określić sezon i warunki, w jakich różne gatunki ryb mogą być poławiane.

Sekcja XIX.

§1.Postanowienia niniejszej Konstytucji są bezwzględnie obowiązujące i zakazane, chyba że wyraźnymi słowami stwierdzi się, że stanowią inaczej.

Sekcja XX.

§1.1.Wszystkie ustawy tego stanu obowiązujące w dniu 17 lutego 1972 r., nakazujące, zezwalające, nakładające lub odnoszące się do kary śmierci, obowiązują w pełnej mocy, z zastrzeżeniem zmian legislacyjnych lub uchylenia w drodze ustawy, inicjatywy lub referendum.
§1.2.Kara śmierci przewidziana w tych ustawach nie będzie uważana za wymierzanie okrutnych lub nietypowych kar w rozumieniu art. 1 ust. tej konstytucji.

Sekcja XXI.

§1.Mieszkańcy stanu Kalifornia znajdują i deklarują wszystkie poniższe informacje: §1.1.Działalność przestępcza ma poważny wpływ na mieszkańców Kalifornii. Prawa ofiar przestępstw i ich rodzin w postępowaniu karnym są przedmiotem poważnej troski w całym kraju
§1.2.Ofiary przestępstw mają prawo do tego, aby wymiar sprawiedliwości karnej postrzegał czyny przestępcze jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców Kalifornii. Uchwalenie kompleksowych przepisów i ustaw zapewniających kartę praw dla ofiar przestępstw, w tym gwarancje w systemie sądownictwa karnego w pełni chroniące te prawa i zapewniające, że ofiary przestępstwa są traktowane z szacunkiem i godnością, jest sprawą o dużym znaczeniu publicznym. Ofiary przestępstw w Kalifornii są w dużej mierze zależne od prawidłowego funkcjonowania rządu, systemu sądownictwa karnego i sprawnego egzekwowania praw ofiar przestępstw opisanych w niniejszym dokumencie, w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego i zapewnienia sprawiedliwości, gdy bezpieczeństwo publiczne zostało naruszone przez działalność przestępczą.
§1.3.Prawa ofiar obejmują również szersze wspólne prawa zbiorowe, które są wspólne dla wszystkich mieszkańców stanu Kalifornia i które można egzekwować poprzez uchwalanie prawa oraz poprzez wysiłki i działania w dobrej wierze wybranych, mianowanych i publicznie zatrudnionych urzędników. Prawa te obejmują wspólne oczekiwanie ze wszystkimi mieszkańcami Kalifornii, że osoby, które dopuściły się zbrodniczych czynów powodujących krzywdę niewinnym ofiarom, zostaną odpowiednio i dokładnie zbadane, odpowiednio zatrzymane w areszcie, postawione przed sądami Kalifornii, nawet jeśli aresztowane poza Stanem, osądzone przez sądy w sposób terminowy, skazany i wystarczająco ukarany, tak aby bezpieczeństwo publiczne było chronione i wspierane jako cel najwyższej wagi.
§1.4.Ofiary przestępstw mają wspólne prawo oczekiwać, że osoby skazane za popełnienie czynów przestępczych zostaną odpowiednio ukarane zarówno w zakresie sposobu, jak i długości wyroków wydanych przez sądy stanu Kalifornia. Prawo to obejmuje prawo do oczekiwania, że ​​represyjny i odstraszający skutek kar pozbawienia wolności nałożonych przez sądy nie zostanie podważony lub zmniejszony przez przyznanie więźniom praw i przywilejów, które nie są wymagane przez żadne postanowienie Konstytucji Stanów Zjednoczonych lub przez prawa tego Stanu przyznawane każdej osobie osadzonej w zakładzie karnym lub innym zakładzie karnym w tym Stanie jako kara lub korekta za popełnienie przestępstwa.
§1.5.Ofiary przestępstwa mają prawo do prawomocności w swoich sprawach karnych. Przedłużające się apelacje i inne postępowania po wydaniu wyroku, które kwestionują wyroki skazujące, częste i trudne przesłuchania w sprawie zwolnienia warunkowego, które grożą zwolnieniem przestępców, oraz utrzymująca się groźba skrócenia wyroków sprawców przestępstw przedłużają cierpienie ofiar przestępstw przez wiele lat. To przedłużające się cierpienie ofiar przestępstw i ich rodzin musi się skończyć.
§1.6.Wreszcie, Lud stwierdza i deklaruje, że prawo do bezpieczeństwa publicznego obejmuje publiczne i prywatne szkoły podstawowe, podstawowe, gimnazjum i liceum, a także college, California State University, University of California oraz prywatne uczelnie i kampusy uniwersyteckie, gdzie studenci i pracownicy mają prawo do bezpieczeństwa i ochrony swoich osób.
§1.7.Aby osiągnąć te cele, konieczne jest, aby prawo stanu Kalifornia dotyczące postępowania karnego zostało zmienione w celu ochrony uzasadnionych praw ofiar przestępstw.
§2.W celu zachowania i ochrony praw ofiary do wymiaru sprawiedliwości i rzetelnego procesu, ofiara ma następujące prawa:
§2.1.Być traktowanym uczciwie i szanując jego prywatność i godność oraz być wolnym od zastraszania, nękania i nadużyć w trakcie całego procesu sądowego w sprawach karnych lub cywilnych.
§2.2.Być rozsądnie chronionym przed pozwanym i osobami działającymi w imieniu pozwanego.
§2.3.Uwzględnienie bezpieczeństwa ofiary i rodziny ofiary przy ustalaniu wysokości kaucji i warunków zwolnienia oskarżonego.
§2.4.Aby zapobiec ujawnieniu poufnych informacji lub zapisów pozwanemu, pełnomocnikowi pozwanego lub jakiejkolwiek innej osobie działającej w imieniu pozwanego, które mogłyby zostać wykorzystane do zlokalizowania lub nękania ofiary lub rodziny ofiary lub które ujawniły poufne informacje dokonane w trakcie leczenia medycznego lub doradczego, lub które są w inny sposób uprzywilejowane lub poufne przez prawo.
§2.5.Odmowa przesłuchania, zeznania lub wniosku o ustalenie złożonego przez pozwanego, pełnomocnika pozwanego lub jakąkolwiek inną osobę działającą w imieniu pozwanego oraz ustalenie uzasadnionych warunków prowadzenia takiego przesłuchania, na które ofiara wyraża zgodę.
§2.6.W rozsądnym zawiadomieniu i rozsądnie porozumieniu się z prokuraturą, na wniosek, w sprawie aresztowania pozwanego, jeśli jest znany prokuratorowi, wniesionych zarzutów, ustalenia, czy dokonać ekstradycji pozwanego, oraz, na wniosek, do powiadomienia i poinformowania przed jakimkolwiek postępowaniem przedprocesowym w sprawie.
§2.7.Do rozsądnego powiadomienia o wszystkich postępowaniach publicznych, w tym o postępowaniu w sprawie wykroczenia, na wniosek, w którym oskarżony i prokurator mają prawo być obecni oraz we wszystkich postępowaniach dotyczących zwolnienia warunkowego lub innych postępowań o zwolnienie z wyroku skazującego, a także do obecności we wszystkich takich postępowaniach.
§2.8.Bycie wysłuchanym, na żądanie, w każdym postępowaniu, w tym w postępowaniu dotyczącym przestępstwa, obejmującym decyzję o zwolnieniu po aresztowaniu, zarzut, wyrok, decyzję o zwolnieniu po skazaniu lub w jakimkolwiek postępowaniu, w którym kwestionowane jest prawo ofiary.
§2.9.Do szybkiego procesu oraz szybkiego i ostatecznego zakończenia sprawy oraz wszelkich związanych z nią postępowań po wydaniu wyroku.
§2.10.Przekazanie informacji urzędnikowi wydziału kuratorskiego prowadzącemu dochodzenie przed wydaniem wyroku na temat wpływu przestępstwa na ofiarę i jej rodzinę oraz wszelkich zaleceń dotyczących skazania przed wydaniem wyroku skazującego.
§2.11.Otrzymywanie, na żądanie, raportu przed wyrokiem, gdy jest on dostępny dla pozwanego, z wyjątkiem tych części, które zgodnie z prawem są poufne.
§2.12.Otrzymywanie, na wniosek, informacji o skazaniu, karze, miejscu i czasie uwięzienia lub innej dyspozycji pozwanego, planowanym terminie zwolnienia pozwanego oraz zwolnieniu lub ucieczce pozwanego z aresztu.
§2.13.Do zadośćuczynienia
§2.13a.Jednoznacznym zamiarem mieszkańców stanu Kalifornia jest, aby wszystkie osoby, które poniosły straty w wyniku działalności przestępczej, miały prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie od osób skazanych za przestępstwa powodujące poniesione przez nie straty.
§2.13b.Restytucję nakazuje się skazanemu sprawcy w każdym przypadku, niezależnie od wydanego wyroku lub orzeczenia, w którym ofiara przestępstwa poniosła szkodę.
§2.13c.Wszystkie płatności pieniężne, środki pieniężne i mienie zebrane od każdej osoby, której nakazano restytucję, zostaną najpierw wykorzystane do zapłaty kwot nakazanych jako restytucja ofierze.
§2.14.Do szybkiego zwrotu mienia, gdy nie jest już potrzebne jako dowód.
§2.15.Otrzymywanie informacji o wszystkich procedurach dotyczących zwolnienia warunkowego, uczestniczenie w procedurze zwolnienia warunkowego, dostarczanie informacji organowi ds. zwolnień warunkowych do rozważenia przed zwolnieniem warunkowym przestępcy oraz otrzymywanie na żądanie powiadomienia o zwolnieniu warunkowym lub innym zwolnieniu przestępcy.
§2.16.Zapewnienie bezpieczeństwa ofiary, jej rodziny i ogółu społeczeństwa przed podjęciem decyzji o zwolnieniu warunkowym lub innej decyzji po zwolnieniu wyroku.
§2.17.Otrzymywanie informacji o prawach wymienionych w paragrafach od §1 do §2.16.

Sekcja XXII.

§2.W sprawie karnej mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo do rzetelnego procesu sądowego oraz szybkiego i publicznego procesu.

Sekcja XXIII.

§1Państwo nie dyskryminuje ani nie przyznaje preferencyjnego traktowania żadnej osoby lub grupy ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowość w ramach działalności publicznej, edukacji publicznej lub zamówień publicznych.

Sekcja XXIV.

§1.Poniższe postanowienia są niniejszym uchwalone w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, poprawy rehabilitacji i uniknięcia zwolnienia więźniów na mocy nakazu sądu federalnego, niezależnie od postanowień tego artykułu lub jakichkolwiek innych przepisów prawa:
§1.1.Rozpatrzenie zwolnienia warunkowego: Każda osoba skazana za przestępstwo bez użycia przemocy i skazana na więzienie stanowe będzie uprawniona do rozpatrzenia zwolnienia warunkowego po zakończeniu pełnego okresu za swoje główne przestępstwo.
§2.1. Zarabianie punktów: Department of Corrections and Rehabilitation jest uprawniony do przyznawania punktów za dobre zachowanie i zatwierdzone osiągnięcia rehabilitacyjne lub edukacyjne.
§2.2. Department of Corrections and Rehabilitation uchwala przepisy zgodne z tymi przepisami, a Sekretarz Department of Corrections and Rehabilitation poświadcza, że ​​przepisy te chronią i wzmacniają bezpieczeństwo publiczne.

Artykuł II: Stan Kalifornia

Sekcja I.

Stan Kalifornia jest nieodłączną częścią Stanów Zjednoczonych Ameryki, a konstytucja Stanów Zjednoczonych jest najwyższym prawem tego kraju.

Sekcja II.

Granice stanu to granice określone w konstytucji z 1849 r., zmienionej ustawą. Sacramento to stolica Kalifornii.

Sekcja IIIa.

Uprawnienia rządu stanowego są ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. Osoby, którym powierzono wykonywanie jednej władzy, nie mogą wykonywać żadnej z pozostałych, chyba że zezwala na to niniejsza Konstytucja.

Sekcja IIIb.

Organ administracyjny, w tym organ administracyjny utworzony przez Konstytucję lub ustawę z inicjatywą, nie ma uprawnień:

 • stwierdzenie niewykonalności ustawy lub odmowy wykonania ustawy z powodu jej niezgodności z konstytucją, chyba że sąd apelacyjny stwierdził, że ustawa jest niezgodna z konstytucją;
 • uznanie ustawy za niezgodną z konstytucją;
 • znanie ustawy za niewykonalne lub odmowę egzekwowania ustawy na podstawie tego, że prawo federalne lub przepisy federalne zabraniają egzekwowania takiego statutu, chyba że sąd apelacyjny stwierdził, że egzekwowanie takiego statutu jest zabronione przez prawo federalne lub przepisów federalnych.

Sekcja IV.

Angielski jest wspólnym językiem mieszkańców Stanów Zjednoczonych i stanu Kalifornia. Ta część ma na celu zachowanie, ochronę i wzmocnienie języka angielskiego.
Angielski jest oficjalnym językiem Kalifornii.
Językiem urzędowym stanu Kalifornia jest język angielski.

Sekcja V.

§1.Niniejszym tworzy się Kalifornijska Komisja ds. Odszkodowań dla Obywateli, która składa się z siedmiu członków mianowanych przez gubernatora. Komisja ustala roczne wynagrodzenie oraz świadczenia medyczne, dentystyczne, ubezpieczeniowe i inne podobne świadczenia funkcjonariuszy państwowych.

Artykuł III: Władza ustawodawcza

Sekcja I.

Władza ustawodawcza tego stanu należy do kalifornijskiej władzy ustawodawczej, która składa się z Senatu i Zgromadzenia, ale ludzie zastrzegają sobie prawo inicjatywy i referendum.

Sekcja II.

§1. Senat liczy 40 senatorów wybieranych na 4-letnią kadencję , 20 wybieranych co 2 lata.
§2. Zgromadzenie liczy 80 członków wybieranych na dwuletnią kadencję.
§3.Kadencja senatora lub członka Zgromadzenia rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek grudnia następnego roku po jego wyborze.
§4.W ciągu swojego życia osoba nie może pełnić funkcji w Senacie, Zgromadzeniu lub obu, nie dłużej niż 12 lat, w dowolnej kombinacji. Podział ten ma zastosowanie tylko do tych członków Senatu lub Zgromadzenia, którzy zostali po raz pierwszy wybrani do władzy ustawodawczej po dacie wejścia w życie tego podziału i którzy wcześniej nie pełnili funkcji w Senacie lub Zgromadzeniu. Członkowie Senatu lub Zgromadzenia, którzy zostali wybrani przed dniem wejścia w życie tego pododdziału, mogą sprawować tylko taką liczbę mandatów, jaka była dopuszczona w czasie ostatnich wyborów przed dniem wejścia w życie tego pododdziału.
§4.1.Wybory członków Zgromadzenia odbywają się w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada lat parzystych, chyba że ustawodawca postanowi inaczej. Senatorowie są wybierani w tym samym czasie i miejscu co członkowie Zgromadzenia.
§4.2.Osoba nie kwalifikuje się do członkostwa w legislaturze, chyba że jest wyborcą i jest rezydentem okręgu ustawodawczego przez rok oraz obywatelem Stanów Zjednoczonych i rezydentem Kalifornii przez 3 lata, natychmiast poprzedzający wybory
§4.3.Gdy w legislaturze pojawi się wakat, gubernator niezwłocznie zarządza wybory w celu obsadzenia wakatu.

Sekcja III.

§1.1.W celu wyeliminowania wszelkich pozorów konfliktu z należytym wykonywaniem swoich obowiązków i odpowiedzialności, żaden członek organu ustawodawczego nie może świadomie otrzymywać żadnych pensji, pensji, prowizji ani innych podobnych zarobków od lobbysty lub firmy lobbingowej.
§1.2.Koszty podróży i utrzymania członków ciała ustawodawczego w związku z ich obowiązkami służbowymi określa statut uchwalony w drodze głosowania imiennego, wpisany do dziennika, przy czym dwie trzecie liczby członków każdej izby jest zgodne. Poseł nie może otrzymywać kosztów podróży i utrzymania w czasie przerwy w obradach organu ustawodawczego

Artykuł IV: Władza wykonawcza

Sekcja I.

Najwyższa władza wykonawcza tego stanu należy do gubernatora. Gubernator czuwa nad wiernym wykonaniem prawa.

Sekcja II.

Gubernator jest wybierany co cztery lata w tym samym czasie i miejscu jako członkowie Zgromadzenia i piastuje urząd od poniedziałku po dniu 1 stycznia następującego po wyborach, aż do uzyskania kwalifikacji następcy. Gubernatorem jest wyborca, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i rezydentem tego stanu przez 5 lat bezpośrednio poprzedzających wybór Gubernatora. Gubernator nie może sprawować innych funkcji publicznych. Żaden gubernator nie może sprawować więcej niż 2 kadencje.

Sekcja III.

Gubernator będzie składał sprawozdanie ustawodawcy każdego roku kalendarzowego na podstawie stanu państwa i może wydawać zalecenia.

Sekcja IV.

Gubernator może wymagać od dyrektorów wykonawczych i agencji oraz ich pracowników dostarczenia informacji dotyczących ich obowiązków.

Artykuł V: Władza sądownicza

Sekcja I.

Władzę sądowniczą tego stanu sprawuje Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne i sądy wyższe, z których wszystkie są sądami rejestrowymi.

Sekcja II.

Sąd Najwyższy składa się z Chief Justice of California i 6 sędziów pomocniczych. Prezes Sądu może w każdej chwili zwołać sąd. Do wydania wyroku konieczna jest zgoda 4 sędziów obecnych na sporze.
Pełniący obowiązki Prezesa Sądu wykonuje wszystkie funkcje Prezesa, gdy Prezes jest nieobecny lub nie jest w stanie działać. Prezes Sądu lub, jeśli Prezes tego nie zrobi, sąd wybierze zastępcę sędziego jako pełniącego obowiązki Prezesa Sądu.

Sekcja III.

Ustawodawca dzieli państwo na okręgi, z których każdy zawiera sąd apelacyjny z jednym lub kilkoma okręgami. Każdy oddział składa się z sędziego przewodniczącego i 2 lub więcej sędziów pomocniczych. Ma uprawnienia sądu apelacyjnego i działa jako sąd 3-sędziowy. Do wydania wyroku konieczna jest zgoda 2 sędziów obecnych na sporze.
Pełniący obowiązki przewodniczącego pełni wszystkie funkcje przewodniczącego, gdy przewodniczący jest nieobecny lub nie może działać. Przewodniczący sędziego lub, jeśli przewodniczący tego nie zrobi, sędzia główny wybierze sędziego pomocniczego tego wydziału jako sędziego przewodniczącego.

Sekcja IV.

Sędzia z urzędu nie może otrzymać wynagrodzenia za zajmowane przez niego stanowisko sędziowskie, gdy jakakolwiek sprawa przed sędzią pozostaje w toku i nierozstrzygnięta przez 90 dni po przedłożeniu jej do rozstrzygnięcia.

Sekcja V.

Ustawodawca zapewnia przejście w stan spoczynku, z rozsądnym zasiłkiem, sędziów sądów legitymujących się wiekiem lub niepełnosprawnością.

Sekcja VI.

Za zgodą stron procesowych sąd może zarządzić rozpoznanie sprawy przez sędziego adwokackiego, który jest zaprzysiężonym i umocnionym do działania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy członkiem Izby Adwokackiej.

Sekcja VII.

Ustawodawca może przewidzieć wyznaczenie przez sądy procesowe urzędników, takich jak komisarze, do wykonywania podległych obowiązków sędziowskich.

Artykuł VI: Służba Medyczna

Sekcja I.

§1. Każdy pracownik Służby Medycznych ma obowiązek przestrzegać przysięgi Hipokratesa oraz tajemnicy Lekarskiej.
§2. Każdy pracownik Służb medycznych ma obowiązek okazywania szacunku pacjentowi bez względu na rasę, wyznanie, przekonania, narodowość, orientację czy stan majątkowy.
§3. Skorumpowane służby medyczne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej oraz dyscyplinarnej.
§4. Pracownik służb medycznych będąc na służbie i pomagając pacjentowi ma prawo go wylegitymować w celu sprawdzenia ważności ubezpieczenia i ewentualnego wystawienia opłaty za leczenie.
§5. Pracownicy poruszający się pojazdami służbowymi po mieście bez sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej są obowiązani poruszać się zgodnie z Kodeksem Drogowym pod groźbą konsekwencji prawnych i dyscyplinarnych.

Artykuł VII: Służby porządkowe

Sekcja I.

§1. Funkcjonariusz na służbie ma prawo przeszukać każdego obywatela, jeżeli popełnił on przestępstwo lub istnieje prawdopodobne przypuszczenie o popełnieniu lub możliwości popełnienia przestępstwa.
§2. Funkcjonariusz na służbie ma prawo zatrzymać i wylegitymować każdego obywatela.
§3.Funkcjonariusz ma obowiązek przedstawić aresztowanemu obywatelowi prawa Mirandy przed rozpoczęciem przesłuchania wstępnego.
§4. Skorumpowane służby porządkowe zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej oraz dyscyplinarnej.

Artykuł VIII: Prawa więźnia

Sekcja I.

§1. Każdemu zapewnia się nietykalność jak i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybach określonych w ustawach.
§1.1 Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.
§1.2 Funkcjonariusz DOC ma obowiązek wydać regularny posiłek regeneracyjny osobie zatrzymanej.
§2. Jeżeli aresztowany nie zdoła zapewnić w danym czasie osoby reprezentacyjnej aresztowanego lub nie stać go na takiego, Służby Porządkowe muszą wezwać na komisariat adwokata dla osoby aresztowanej.
§2.1 Wyjątkiem §2 jest wtedy gdy aresztowany chce reprezentować swoją osobę jako obrońca.
§3. Osoba Aresztowana może zostać świadkiem koronnym jeżeli pójdzie na współpracę ze służbami porządkowymi oraz przyczyni się do korzyści dla wartości bezpieczeństwa Stanu Kalifornia.
§3.1 Osobą decydującą o statusie koronnym jest jednogłośnie Sąd Najwyższy lub osoba wyznaczona przez nią.

Artykuł IX: Postępowanie sądow

Sekcja I.

§1. Z struktury składa się:

 • Prokurator Generalny
 • Prokurator
 • Sędzia Najwyższy
 • Sędzia
 • Mecenas
 • Ława Przysięgłych
 • Oskarżyciel
 • Oskarżony
 • Świadkowie i świadkowie kluczowi
§2. Oskarżyciel oraz Oskarżony/przedstawiciela muszą formułować tylko bezpośrednie pytania w sprawie.
§2.1 Oskarżyciel oraz Oskarżony/przedstawiciela nie mogą formułować pytań, by sugestywnie dać odpowiedź pytającemu.
§3. Osoba pytana musi zawsze odpowiedzieć na pytanie prawdą.
§4. Ława przysięgłych ma za zadanie tylko podjęcie decyzji czy osoba jest winna lub niewinna.
§4.1 W sytuacji gdy ława przysięgłych nie podjęła decyzji jednogłośnie ostateczną decyzję ma sędzia prowadzący.
§4.2 Sędzia ma w takich sytuacjach ogłosić unieważnienie procesu permanentnie lub tymczasowo.
§5. Sędzia jako osoba prowadząca ma za zadanie zaprowadzić porządek w rozprawie.
§5.1 Sędzia posiada następujące narzędzia jak:
 • Ostrzeżenie wstępne
 • Ostrzeżenie formalne
 • Kara finansowa
 • Wyrzucenie bez możliwości powrotu lub odsunięcie świadka od sprawy
§5.2 Tylko świadkowie kluczowi mają możliwość powrotu do rozprawy jeżeli wyrazi skurchę i przeprosi za swoje działania.
§5.3 Istnieją sytuację gdzie osoba może zostać wyrzucona z rozprawy bez ostrzeżenia.
§6. Koszty rozprawy sądowej ponosi w pełni skarb państwa lub przegrana strona.

Artykuł X : Prawo drogowe

Sekcja I.

§1.Aby legalnie prowadzić pojazd w stanie Kalifornia, kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy stanu Kalifornia. Prawo jazdy jest klasyfikowane według dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (GVWR) kierowcy.

Sekcja II.

§1.Aby uzyskać prawo jazdy stanu Kalifornia, należy mieć ukończone 16 lat oraz ukończony kurs na prawo jazdy.

Sekcja III.

§1. Kodeks ruchu drogowego określa zasady ruchu na drogach publicznych oraz prywatnych, zasady i warunki kontroli ruchu drogowego, działania odpowiednich organów związanych z ruchem drogowym, kary i konsekwencje związane z jego nieprzestrzegania.
§2.Kierowca zatrzymanego pojazdu musi okazać prawo jazdy, dowód osobisty i rejestracyjny, gdy zatrzyma go funkcjonariusz służb porządkowych. Jeśli kierowca nie przedstawi tych dokumentów, oficerowie będą zmuszeni do podjęcia kroków, by ustalić dane personalne kierowcy pojazdu. Funkcjonariusz może również poprosić o wylegitymowanie się pozostałych pasażerów pojazdu podjętego interwencji według Art VII §2.
§2.1.Kierowca zatrzymany przez służby porządkowe ma obowiązek pozostać w pojeździe , uchylić okno pojazdu i czekać na funkcjonariusza z rękoma na kierownicy. W przypadku opuszczenia pojazdu funkcjonariusz uzna kierowcę za zagrożenie.
§3. Pasażerowie nie powinni ingerować w obowiązki oficera podczas prowadzenia interwencji, a jeśli oficer wymaga identyfikacji, pasażerowie nie powinni ingerować w jego działania.
§3.1 Podczas zatrzymania drogowego funkcjonariusz może zgodnie z prawem wymagać od kierowcy i wszystkich pasażerów opuszczenia pojazdu lub pozostania w nim, jeśli zostaniesz poproszony o opuszczenie pojazdu lub pozostanie w środku, musisz to zrobić.
§3.2 Funkcjonariusz, który nie jest w stanie zidentyfikować kierowcy lub osób znajdujący się w pojeździe podczas interwencji, ma prawo zatrzymać osoby i doprowadzić dobrowolnie lub przy użyciu siły na teren najbliższej komendy w celu ustalenia ich tożsamości.
§4. Zakazuje się zatrzymywania lub parkowania pojazdu przy/lub na drodze oznakowaną czerwoną linią.
§5. Przy dojechaniu do skrzyżowania, na którym światła są barwy koloru czerwonego, nakazuje się zatrzymanie pojazdu przed linią wjazdu na skrzyżowanie.
§6. Przy dojechaniu do skrzyżowania, na którym światła są barwy koloru czerwonego, zezwala się do skrętu w prawo, jeżeli dany manewr nie utrudni ruchu drogowego.
§7.Białe linie rozdzielają pasy ruchu prowadzące w tym samym kierunku.
§7.1.Żółte linie rozdzielają pasy ruchu biegnące w przeciwnym kierunku.
§7.2.Nie wolno przekraczać pojedynczej lub podwójnej linii ciągłej.
§8.Na skrzyżowaniu skręca się w lewo przed skręcającym z przeciwnego kierunku (nie za).
§9.Wyprzedzanie dozwolone jest tylko lewym pasem.
§10.Musisz zawsze ustępować pieszym.
§10.1.Musisz się zatrzymać gdy widzisz, że pieszy chce przejść przez ulicę.
§11.Nigdy nie wyprzedaj autobusu szkolnego, gdy miga czerwonymi światłami.
§12.Musisz się zatrzymać i ustąpić pojazdowi uprzywilejowanemu.
§13. Zgodnie z §6. wjazdu na skrzyżowanie po uprzednim zatrzymaniu, na którym światła są barwy koloru czerwonego, zezwala się na skręt w prawo po wcześniejszym przepuszczeniu pojazdów mające pierwszeństwo, bądź w lewo pod wyjątkiem że ulica jest jednopasmowa po uprzednim przepuszczeniu pojazdów, dla których światła na skrzyżowaniu są barwy koloru zielonego oraz pieszych przechodzących przez pasy.
§14. Wszystkie światła z przodu muszą być włączone §15.Kierujący pojazdem jest obowiązany do posiadania oraz okazywania na żądanie funkcjonariuszy służb porządkowych wymienionych dokumentów:

 • §15.1 Dowód osobisty.
 • §15.2 Dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdów silnikowych.
§16. Aktualne zasady limitów prędkości w Stanie Kalifornia:
 • §16.1 Prędkość maksymalna w terenie zabudowanym wynosi 50 mph, a w terenie niezabudowanym 90 mph.
 • §16.2 Poruszanie się pojazdem ponad 100 mph w Stanie Kalifornia jest łamaniem prawa i zagrożeniem dla innych uczestników ruchu a nie wykroczeniem.
§17. Kierowca włączony do ruchu pojazdem dowolnym (A,B,C) nie może mieć większej objętości alkoholu w krwi niż 0.08‰.

Sekcja IV.

§1.Pierwszeństwo na skrzyżowaniu ze znakami ALL WAYS STOP zależy od tego, który pojazd dojechał do skrzyżowania wcześniej (może być cyfra np. 3 WAY, 4 WAY)

STOP

§2.Ograniczenia szybkości są podawane najczęściej na pionowych znakach, czasem można też natrafić na znaki podające informację o minimalnej szybkości, oraz ograniczenia szybkości w nocy.
SPEED

§3.Parkowanie – zawsze trzeba czytać co jest na znakach, ilość możliwych opcji jest nie do opisania, jeśli krawężnik pomalowany jest na żółto to nie wolno tam parkować
PARKING


Sekcja V.

§1.Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
§2.Młodsze dzieci nie mogą zajmować przedniego siedzenia i muszą siedzieć na fotelikach lub podwyżkach.
§3.Nie wolno pić alkoholu i prowadzić samochodu.
§4.Nie wolno pisać na telefonie i prowadzić samochodu.
§5.Autostop jest zakazany.
§6.Po zachodzie słońca oraz w czasie niepogody należy używać świateł.

Sekcja VI.

§1.Niektóre pasy ruchu wydzielone są wyłącznie dla pojazdów w elektroniczne transpondery.
§2.Niektóre pasy ruchu wydzielone są wyłącznie dla pojazdów przewożących większą ilość pasażerów.
§3.Opłaty za niektóre drogi i mosty pobierane są na podstawie rejestracji przez kamery.
§4.Zakazane jest wjeżdżanie samochodem na teren prywatny( PRIVATE). Wyjątkami są np.parking sklepu